Thầu Xây Dựng 9 out of 10 based on 24 ratings. 5 user reviews.
^ Về Đầu


0979.502.822


Đang online: 10
Hôm nay: 254
Hôm qua: 240
Tuần này: 1627
Tuần trước: 2127
Tháng này: 69624
Tháng trước: 71344
Tất cả: 869367

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Ngày Đăng: 08/09/2013
Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

I-  HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí
 đầu
 tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 2. Đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây
 dựng
 cụ thể  được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước,
 số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công),
 hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn,
 quy chuẩn xây dựng Việt Nam, cửa nhà, thang máy.

3. Đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình khi  lập tổng mức đầu tư, xác định khối lượng mời
 thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể được đo bóc theo bộ phận
 kết cấu, diện tích, công suất, công năng sử dụng... và phải được mô tả đầy đủ về tính chất, đặc điểm
 và vật liệu xây dựng sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định chi phí của công trình, hạng mục công trình
 đó.

4. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình không
 thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể tạm xác định và ghi chú là “khối lượng tạm tính
 
” hoặc “khoản tiền tạm tính”. Khối lượng hoặc khoản tiền tạm tính này sẽ được đo bóc lại khi quyết toán
 hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng.  

5. Đối với các loại công trình xây dựng có tính chất đặc thù hoặc các công tác xây dựng cần đo bóc nhưng
 chưa có hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa phù hợp với đặc thù của công trình, công tác xây dựng thì
 
các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đo bóc khối lượng các công tác xây dựng đó có thể tự đưa phương
 
pháp đo bóc phù hợp với hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình theo  công bố này và có
 
thuyết minh cụ thể.

6. Trường hợp sử dụng các tài liệu, hướng dẫn của nước ngoài để thực hiện việc đo bóc khối lượng 
  công trình
, hạng mục công trình cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn này để bảo đảm nguyên
 tắc thống nhất về quản lý khối lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1.  Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

1.1.  Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình
 công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất,
 kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để
 xác định được chi phí xây dựng.

1.2. Tùy theo đặc điểm và tính chất từng loại công trình xây dựng, khối lượng xây dựng đo bóc có thể 
phân định theo bộ phận công trình (như phần ngầm (cốt 00 trở xuống), phần nổi (cốt 00 trở lên),
 phần hoàn thiện và phần xây dựng khác) hoặc theo hạng mục công trình. Đo bóc khối lượng xây dựng 
 của bộ phận công trình hoặc hạng mục công trình được phân thành công tác xây dựng và công tác lắp đặt.

1.3. Các thuyết minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, 
dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. Khi tính toán những công
 việc cần diễn giải thì phải có diễn giải cụ thể như độ cong vòm, tính chất của các chất liệu (gỗ, bê tông,
 kim loại...), điều kiện thi công (trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước...).

1.4. Các kích thước đo bóc được ghi theo thứ tự chiều dài, chiều rộng, chiều cao (hoặc chiều sâu);
 khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thể.

1.5. Các ký hiệu dùng trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình phải
 phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng lấy theo thống kê của thiết kế
 
thì phải ghi rõ lấy theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.    

1.6Đơn vị tính: Tuỳ theo yêu cầu quản lý và thiết kế được thể hiện, mỗi một khối lượng xây dựng sẽ
 được xác định theo một đơn vị đo phù hợp có tính tới sự phù hợp với đơn vị đo của công tác xây
 
dựng đó trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. Đơn vị đo theo thể tích là m3; theo
 
diện tích là m2; theo chiều dài là m; theo số lượng là cái, bộ, đơn vị ...; theo trọng lượng là tấn, kg...

Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thông dụng ( Inch, Foot, Square foot… ) thì phải 
có thuyết minh bổ sung và quy đổi về đơn vị tính thông dụng nói trên.

1.7. Mã hiệu công tác trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình phải
 phù hợp với hệ mã hiệu thống nhất trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành.

  2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.1. Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. 
Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ các vấn đề có liên quan đến đo bóc khối lượng
 
 công trình
.

2.2. Lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình (Phụ lục 1). Bảng tính toán
 này phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ khối
 
lượng xây dựng công trình và chỉ rõ được vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình cần lập theo trình tự từ ngoài vào
 trong, từ dưới lên trên theo trình tự thi công ( Phần ngầm, phần nổi, phần hoàn thiện, lắp đặt).

2.3. Thực hiện đo bóc khối lượng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình,
 hạng mục công trình.

2.4. Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng công trình (Phụ lục 2)
 sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.

3. Hướng dẫn về đo bóc công tác xây dựng cụ thể

  Tuỳ theo yêu cầu, chỉ dẫn từ thiết kế mà bộ phận công trình như hướng dẫn trong mục 1.2 nói trên,
 có thể gồm một số hoặc toàn bộ các nhóm loại công tác xây dựng và lắp đặt như sau:

3.1. Công tác đào, đắp:

 - Khối lượng đào phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, loại bùn, cấp đất, đá, điều kiện thi công
 và biện pháp thi công (thủ công hay cơ giới).

- Khối lượng đắp phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, theo loại vật liệu đắp (đất, đá, cát...), 
độ chặt yêu cầu khi đắp, điều kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay cơ giới).

- Khối lượng đào, đắp khi đo bóc phải trừ khối lượng các công trình ngầm (đường ống kỹ thuật, cống 
thoát nước...).

3.2. Công tác xây:

- Khối lượng công tác xây được đo bóc, phân loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa 
xây, chiều dày khối xây, chiều cao khối xây, theo bộ phận công trình và điều kiện thi công.

- Khối lượng xây dựng được đo bóc bao gồm cả các phần nhô ra và các chi tiết khác gắn liền với khối
 xây và phải trừ khối lượng các khoảng trống không phải xây trong khối xây, chỗ giao nhau và phần
 bê tông chìm trong khối xây.

3.3. Công tác bê tông:

- Khối lượng bê tông được đo bóc, phân loại riêng theo phương thức sản xuất bê tông ( bê tông trộn
 tại chỗ, bê tông thương phẩm), theo loại bê tông sử dụng ( bê tông đá dăm, bê tông at phan, bê tông
 
chịu nhiệt, bê tông bền sunfat...), kích thước vật liệu (đá, sỏi, cát…), mác xi măng, mác vữa bê tông,
 theo chi tiết bộ phận kết cấu (móng, tường, cột ...), theo chiều dày khối bê tông tông, theo cấu kiện
 bê tông ( bê tông đúc sẵn), theo điều kiện thi công và biện pháp thi công. Đối với một số công tác bê
 tông đặc biệt còn phải được đo bóc, phân loại theo cấu kiện, chiều cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.

- Khối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết
 cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, các chi tiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ
 rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông và chỗ giao nhau được tính một lần.

- Những yêu cầu đặc biệt về các biện pháp đầm, bảo dưỡng hoặc biện pháp kỹ thuật xử lý đặc biệt
 theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công
 trình
, hạng mục công trình.

3.4. Công tác ván khuôn:

- Khối lượng ván khuôn được đo bóc, phân loại riêng theo chất liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ,
 gỗ dán phủ phin...)

- Khối lượng ván khuôn được đo bóc theo bề mặt tiếp xúc giữa ván khuôn và bê tông (kể cả các phần 
ván khuôn nhô ra theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chỉ dẫn) và phải trừ các khe co giãn, các lỗ rỗng trên
 bề mặt kết cấu bê tông có diện tích >1m2 hoặc chỗ giao nhau giữa móng và dầm, cột với tường, dầm
 với dầm, dầm với cột, dầm và cột với sàn, đầu tấm đan ngàm tường...được tính một lần.

3.5. Công tác cốt thép:

- Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường và thép dự ứng lực,
 thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết bộ phận kết cấu ( móng,
 cột, tường...) và điều kiện thi công. Một số công tác cốt thép đặc biệt còn phải được đo bóc, phân
 loại theo chiều cao cấu kiện.

- Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép và khối lượng dây buộc, mối nối chồng,
 miếng đệm, con kê, bu lông liên kết ( trường hợp trong bản vẽ thiết kế có thể hiện ).

- Các thông tin cư­ờng độ tiêu chuẩn, hình dạng bề mặt và các đặc điểm về nhận dạng khác cần được
 ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng   công trình, hạng mục công trình.

3.6. Công tác cọc:

- Khối lượng cọc phải được đo bóc, phân loại theo loại vật liệu chế tạo cọc ( cọc tre, gỗ, bê tông cốt
 thép,  thép), kích thước cọc (chiều dài mỗi cọc, đường kính, tiết diện), phương pháp nối cọc, độ sâu
 
đóng cọc, cấp đất đá, điều kiện thi công ( trên cạn, dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước
 mặn) và biện pháp thi công ( thủ công, thi công bằng máy).

- Các thông tin liên quan đến công tác đóng cọc như các yêu cầu cần thiết khi đóng cọc cần được ghi 
rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.

- Đối với cọc khoan nhồi, kết cấu cọc Barrete, việc đo bóc khối lượng công tác bê tông, cốt thép cọc
như hướng dẫn về khối lượng công tác bê tông (mục 3.3) và cốt thép ( mục 3.5) nói trên.

3.7. Công tác khoan

- Khối lượng công tác khoan phải được đo bóc, phân loại theo đường kính lỗ khoan, chiều sâu khoan,
 điều kiện khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn ),
 cấp đất, đá;  phương pháp khoan ( khoan thẳng, khoan xiên) và thiết bị khoan ( khoan xoay , khoan
 guồng xoắn, khoan lắc…), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan ( ống vách, bentonit...).

- Các thông tin về công tác khoan như số lượng và chiều sâu khoan và các yêu cầu cần thiết khi tiến
 hành khoan...cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.

3.8. Công tác làm đường

- Khối lượng công tác làm đường phải được đo bóc, phân loại theo loại đường (bê tông xi măng, bê 
tông át phan, láng nhựa, cấp phối...), theo trình tự của kết cấu (nền, móng, mặt đường), chiều dày
 của từng lớp, theo biện pháp thi công.                                                                                                           

- Khối lượng làm đường khi đo bóc phải trừ các khối lượng lỗ trống trên mặt đường (hố ga, hố thăm)
 và các chỗ giao nhau.

- Các thông tin về công tác làm đường như cấp kỹ thuật của đường, mặt cắt ngang đường, lề đường,
 vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích trồng cỏ, biển báo hiệu...cần được ghi rõ
 trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.

- Các công tác xây, bê tông, cốt thép…thuộc công tác làm đường, khi đo bóc như hướng dẫn về đo
 bóc khối lượng
công tác xây (mục 3.2), công tác bê tông (mục 3.3) và công tác cốt thép (mục 3.5)
 nói trên.

3.9. Công tác kết cấu thép

- Khối lượng kết cấu thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép, đặc tính kỹ thuật của thép,
 kích thư­ớc kết cấu, các kiểu liên kết (hàn, bu lông...), các yêu cầu kỹ thuật cần thiết khi gia công, lắp
 dựng, biện pháp gia công, lắp dựng (thủ công, cơ giới, trụ chống tạm khi lắp dựng kết cấu thép …).

- Khối lượng kết cấu thép được đo bóc theo khối lượng các thanh thép, các tấm thép tạo thành.
 Khối lượng kết cấu thép bao gồm cả mối nối chồng theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng
 cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khối lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ cũng như khối lượng hàn,
 bu lông, đai ốc, con kê và các lớp mạ bảo vệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.10. Công tác hoàn thiện :

- Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo công việc cần hoàn thiện (trát, láng,
 ốp, lát, sơn...), theo chủng loại vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, gỗ, đá...), theo
 
chi tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ ...), theo điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Khối lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc phải trừ đi khối lượng các lỗ rỗng, khoảng trống không
 phải hoàn thiện trên diện tích phần hoàn thiện (nếu có) và các chỗ giao nhau được tính một lần.

- Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật liệu cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối
 lượng công trình
, hạng mục công trình.

3.11. Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ ... 
được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của hệ thống kỹ thuật công trình theo thiết
 
kế sơ đồ của hệ thống, có tính đến các điểm cong, gấp khúc theo chi tiết bộ phận kết cấu...

3.12. Công tác lắp đặt thiết bị công trình.

- Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình được đo bóc, phân loại theo loại thiết bị, tổ hợp, hệ thống 
thiết bị cần lắp đặt, biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt)....

 - Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình phải bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn thiện tại chỗ các
 thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị.

Phụ lục 1BẢNG TÍNH TOÁN, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH.

 

TT

KÝ HIỆU

BẢN VẼ

MÃ HIỆU

CÔNG TÁC

DANH MỤC  CÔNG TÁC ĐO BÓC

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ BỘ PHẬN GIỐNG NHAU

KÍCH THƯỚC

KHỐI LƯỢNG MỘT BỘ PHẬN

KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ

GHI CHÚ

Dài

Rộng

Cao (sâu)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= 2*3*4

(6)=1*5

(F)

I

 

 

PHẦN NGẦM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác đào móng cột bằng thủ công, đất cấp 2.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác đắp nền móng

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác xây tường thẳng chiều dày >33 cm, cao <4m.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác bê tông móng chiều rộng móng tiết diện > 0,1m2, chiều cao < 16m.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác ván khuôn móng cột

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác cốt thép móng

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

PHẦN NỔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác xây tường thẳng dày <33cm, cao < 16m

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đổ bê tông cột tiết diện<0,1m2, cao < 16m

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác ván khuôn sàn mái

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cốt thép dầm, giằng, đường kính <18mm , cao <16m

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

PHẦN HOÀN THIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trát tường ngoài  dày 1,5cm

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lát đá hoa cương nền, tiết diện đá < 0,25m2

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láng nền sàn không đánh màu, dày 2,0cm

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ốp tường khu vệ sinh bằng gach men sứ kích thước 300x300

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <16m

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

PHẦN XÂY DỰNG KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình phụ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bảo vệ

M2 sàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường rào

M2 tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vườn hoa, cây cảnh

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 150mm.

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp đặt công tơ điện 1 pha vào bảng đã có sẵn

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp đặt chậu rửa 2 vòi

Bộ

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

 

 -Danh mục công tác ở cột (D) có thể xác định theo Hạng mục công trình và khối lượng các công tác
 xây dựng, lắp đặt của
 
Hạng mục công trình.

- Đối với khối lượng công tác lắp đặt, khối lượng thiết bị xác định theo cái hoặc theo trọng lượng (tấn, kg)
 thì cột (2),(3) và (4) không sử dụng.

- Cột (F) dành cho các ghi chú đặc biệt cần thuyết minh làm rõ hơn về các đặc điểm cần lưu ý khi thực hiện đo bóc.

Phụ lục 2BẢNG KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

STT

MÃ HIỆU

CÔNG TÁC

KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TÍNH

KHỐI LƯỢNG

GHI CHÚ

(A)

(B)

(C)

(D)

(1)

(E)

I

 

PHẦN NGẦM

 

 

 

 

 

Công tác đào móng cột bằng thủ công, đất cấp 2. Công tác đào, đắp đất.

M3

 

 

 

 

...........................

 

 

 

 

 

Công tác đắp nền móng

M3

 

 

 

 

...........................

 

 

 

 

 

Công tác xây tường thẳng chiều dày >33 cm, cao <4m

M3

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

Công tác bê tông móng chiều rộng móng tiết diện > 0,1m2, chiều cao < 16m Công tác bê tông

M3

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Công tác ván khuôn móng cột

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Công tác cốt thép móng

Tấn

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

PHẦN NỔI

 

 

 

 

 

Công tác xây tường thẳng dày <33cm, cao< 16m

M3

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Đổ bê tông cột tiết diện <0,1m2, cao <16m

M3

 

 

 

 

...................................

 

 

 

 

 

Công tác ván khuôn sàn mái

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Cốt thép dầm, giằng, đường kính <18mm , cao <16m Công tác cốt thép

Tấn

 

 

 

 

..........................

 

 

 

III

 

PHẦN HOÀN THIỆN

 

 

 

 

 

Trát tường ngoài  dày 1,5cm

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Lát đá hoa cương nền, tiết diện đá <0,25m2Lát

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Láng nền sàn không đánh màu, dày 2,0cm

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Ốp tường khu vệ sinh bằng gach men sứ kích thước 300x300

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao <16m

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

IV

 

PHẦN XÂY DỰNG KHÁC

 

 

 

 

 

Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Các công trình phụ trợ

 

 

 

 

 

Nhà bảo vệ

M2 sàn

 

 

 

 

Tường rào

M2tường

 

 

 

 

Vườn hoa, cây cảnh

M2

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 150mm.

Cái

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

Lắp đặt công tơ điện 1 pha vào bảng đã có sẵn

Cái

 

 

 

 

............................

 

 

 

 

 

Lắp đặt chậu rửa 2 vòi

Bộ

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:

- Danh mục công tác xây dựng ở cột (C) có thể giữ nguyên như kết cấu ở bảng theo Phụ lục 1 hoặc có 
thể sắp xếp lại tùy  theo mục đích sử dụng .

- Khối lượng ghi ở cột (1) là khối lượng đã đo bóc thể hiện ở cột (6) Bảng Phụ lục 1 và đã được xử lí làm tròn các trị số. 

- Cột (E) dành cho các ghi chú đặc biệt cần thuyết minh làm rõ hơn về các đặc điểm cần lưu ý khi áp giá, xác định chi phí.


Các tin mới:
 • Mẫu Nhà Phố Đẹp
 • Chọn nhà tư vấn thiết kế xây dựng
 • Kinh Nghiệm Xây Nhà Ở - Hoàn thiện hồ sơ xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây dựng
 • Kinh Nghiệm Xây Nhà Ở - Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, làm nền móng
 • Kinh Nghiệm Xây Nhà Ở - Giai đoạn hoàn thiện
 • Thi Công Sàn Giả Bằng Tấm Xi măng - Cemboart
 • Kinh Nghiệm Xây Nhà Ở
 • Hướng dẫn thủ tục xin phép xây dựng.

 • Tin trước đó:
 • Phụ gia bê tông
 • THẠCH CAO XÂY DỰNG
 • Đá hoa cương (Granic)
 • Xi măng portland chịu mặn
 • xay dung , xây dựng, dan dung, dân dụng, sua nha, sửa nhà, son nuoc, sơn nước, thach cao, thạch cao, da hoa cuong, đá hoa cương, thiet ke, thiết kế, nha thep, nhà thép
  Google+